Henrik Rasmussens Advokatanpartsselskab                        Kontakt os her:

CVR-nr.: 33 58 10 41                                                               Tlf.:       51 30 40 91

Banegårdspladsen 1                                                                E-mail:  info@hr-advokater.dk

4700 Næstved                                                                       

                                                                                             Advokaten direkte:

Bank:             9819 4578710340                                             Henrik Rasmussen 

                                                                                             Advokat (H) 

Åbningstider:  Mandag-fredag kl. 9.00-16.00                             E-mail: hr@hr-advokater.dk       

                      og iøvrigt efter aftale                                         Direkte tlf.: 51 30 40 91

                                                                                            


Henrik Rasmussen Advokater er etableret på følgende adresse:

Banegårdspladsen 1
4700 Næstved


Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 51 30 40 91 og på e-mailadressen info@hr-advokater.dk

Vores CVR-nummer er: 33 58 10 41

Henrik Rasmussen Advokater er organiseret som anpartsselskab.

Henrik Rasmussen Advokater har klientbankkonti i Spar Nord Bank A/S.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Advokaterne hos Henrik Rasmussen Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Alle advokater hos Henrik Rasmussen Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Henrik Rasmussen Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Henrik Rasmussen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos Henrik Rasmussen Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Henrik Rasmussen Advokater og/eller utilfredshed med en af Henrik Rasmussen Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Copyright © All Rights Reserved