___________________________

 

Nyttige links - hjælp at hente

 

Vi har overvejet meget, hvor mange faktiske oplysninger og vejledninger om juridiske spørgsmål, som vi skulle lægge ind på vores hjemmeside. Resultatet er blevet, at vi har afstået herfra, først og fremmest af hensyn til os selv, da sådanne oplysninger skal være fyldestgørende og up to date, og det kræver ressourcer, som ikke står i rimeligt forhold til dit udbytte.


Derfor har vi valgt nedenfor at oplyse om forskellige links, som vi mener, at du både som erhvervsvirksomhed eller privat person kan have stor glæde af, når du støder på et juridisk problem. Du vil opdage, at de fleste af hjemmesiderne er fra offentlige eller halvoffentlige myndigheder. Disse udmærker sig ved at være up to date, og i modsætning til mange advokat hjemmesider, kan du indhente relevant information med anvisning på, hvordan du skal forholde dig - dvs. ikke blot en indholdsløs teaser :)


Oversigten er delt op i hjemmesider, som kan være relevante for såvel erhvervsvirksomheder som private, og herudover i hjemmesider, som i særlig grad henvender sig til henholdsvis erhvervsvirksomheder og private.


Efter hver link angivelse har vi kort beskrevet, hvad du kan finde på siden.

___________________________

www.domstol.dk

Her kan du finde information om Danmarks Domstole, der består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen. Danmarks Domstole udøver dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration.

 

www.retsinformation.dk 

Retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Her kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m.v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder og i Folketingets dokumenter.


Natur- og Miljøankestyrelsen

På www.mst.dk finder du relevant information for såvel erhvervsvirksomheder som private indenfor Miljøstyrelsens 8 faglige enheder - Miljøstyrelsen Kemikalier, Miljøstyrelsen Erhverv, Miljøstyrelsen Miljøteknologi, Miljøstyrelsen Pesticider & Gentekologi, Miljøstyrelsen Organisation & Jura, Miljøstyrelsen Service (inklusive Miljøministeriets Informationscenter), Miljøstyrelsen Affald & Jord samt Miljøstyrelsen.


Næstved Kommune

På www.naestved.dk finder du serviceoplysninger for erhvervsvirksomheder og borgere i Næstved  Kommune.


Tvangsauktioner.dk

Her kan du finde oplysninger om samtlige ejendomme på tvangsauktion inkl. fotos og salgsopstillinger. Du kan søge efter en ejendom på tvangsauktion efter kategori, ejendomsværdi, boligareal eller postnummer. Der er også mulighed for at lave en kortsøgning. For hver ejendom vises adressen, kort, billedgalleri, auktionstidspunkt, besigtigelsestidspunkt, evt. aflysning eller omberammelse, kategori, ejendomsværdi, boligareal, grundareal, beskrivelse samt evt. højeste bud på 1. auktion. Oplysningerne kan også findes ved tilmelding til gratis APP til tvang.dk.


www.skat.dk

Her kan du finde information om skat for borgere samt oplysninger om skat, moms, told, afgifter, lønbehandling online m.v. for erhvervsvirksomheder. Siden indeholder juridiske vejledninger og afgørelser, love og bekendtgørelser, satser og beløbsgrænser m.v. og oplysning om Skatterådet, Skatteankenævnet, Motorankenævnet og Vurderingsankenævnet.


Advokatsamfundet

Advokatsamfundet omfatter mere end 5.000 advokater i Danmark og har til formål at arbejde for at sikre tilliden til advokater og for at sikre alle danskere et sundt retssamfund. Advokatrådet er bestyrelsen for Advokatsamfundet.


Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er blandt andet sekretariat for Konkurrencerådet, Forbrugerklagenævnet, Udbudsrådet og Forbrugerombudsmanden. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor og for at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Styrelsen bidrager til udvikling af ny politik og regulering, analyserer markedsforhold ud fra både forbruger- og konkurrencevinkel samt formidler information til forbrugere og virksomheder. På siden kan du søge oplysninger i afgørelser, vejledninger, publikationer m.v.


Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen arbejder med erhvervsudvikling og -regulering, tele- og internetregulering, samt virksomhedsregistrering.

Erhvervsstyrelsens opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen.

Siden henviser til følgende portaler for erhvervslivet:


     www.virk.dk                            ►  varetager opgaver indenfor virksomhedens digitale indgang til det offentlige

     www.virksomhedsguiden.dk   ►  indeholder vejledning til iværksættere og virksomheder i vækst

     www.cvr.dk                              ►  styrer Det Centrale Virksomhedsregister


Næstved Erhverv

Næstved Erhverv er etableret af Næstved Kommune og Næstved-Egnens Udviklingsselskab A/S, en organisation, der balancerer på to ben: Næstved Erhverv A/S, der har ansvaret for den direkte erhvervsservice til iværksættere og etablerede virksomheder, og en kommunal erhvervsenhed, der har ansvaret for den strategiske erhvervsfremme, turisme og koordinering af komplekse myndighedssager.

Næstved Erhverv har til formål at understøtte og udvikle nuværende og kommende virksomheder i Næstved, at vejlede både iværksættere og etablerede virksomheder, stimulere samarbejdet i Næstved erhvervsliv og formidle viden om forretningsudvikling. Næstved Erhverv tilbyder erhvervsservice, hjælp til innovation og udvikling til virksomheder, som ønsker at videreudvikle deres forretning eller overvejer at flytte til Næstved.


Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der primært fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven.


Statsforvaltningen

Statsforvaltningerne er fem selvstændige, regionale institutioner, som organisatorisk og budgetmæssigt hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Statsforvaltningerne udfører en række opgaver for andre ministerier:

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet:                   Folketingsvalg, tilsynet med landets kommuner.

Sundhedsministeriet:                                      Det psykiatriske patientklagenævn.

Social- og Integrationsministeriet:                    Klageinstans for kommunale afgørelser på det sociale område.

Ankestyrelsens Familieretsafdeling:                  Adoption, navne, separation og skilsmisse, børne- og ægtefællebidrag, samvær, forældremyndighed, faderskab,

                                                                     ægteskab.

Justitsministeriet:                                           Opholdsbevis til EF/EØS-borgere, opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn, indfødsret, civilstyrelsen,

                                                                     værgemål, båndlagte midler.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:  Sekretariatsbetjening af jordbrugskommissionerne.

Klima-, Energi og Bygningsministeriet:             Klageinstans vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven.

Skatteministeriet:                                           Klageinstans vedrørende børnefamilieydelsen.

Kirkeministeriet:                                             Direktørerne varetager sammen med biskoppen opgaver, der påhviler stiftsøvrigheden.


Ankestyrelsen

På www.ast.dk finder du oplysning om borgernes retssikkerhed. Ankestyrelsen er øverste klageinstans på velfærdsområdet. De træffer afgørelser i ca. 26.000 klagesager hvert år og fastlægger praksis på landsplan ved blandt andet at offentliggøre principielle afgørelser. Desuden udarbejder de undersøgelser og statistikker om velfærdsudviklingen til ministerier, politikere, kommuner og offentligheden.


Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet behandler klager over pengeinstitutter. Ankenævnet er oprettet af Finansrådet, Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. Efter Ankenævnets praksis behandler Ankenævnet ikke klager indgivet af aktieselskaber og anpartsselskaber.Informationserklæring – Henrik Rasmussen Advokatanpartsselskab

 

Med denne erklæring skal vi hermed informere om, at Henrik Rasmussen Advokatanpartsselskab behandler følgende personoplysninger om jer:

 

Navn, adresse, tlf.nr./mobilnr. og mail­adresse,

 

i forbindelse med behandling af jeres sag om ……., sagsnr. ………...

 

Behandlingen af ovenstående personoplysninger vil indebære lagring elektronisk og fysisk hos os under sagens behandling og mindst 5 år efter dennes afslutning grundet regnskabs- og hvidvasklovgivningen. Det bemærkes, at oplysningerne kan blive videregivet til Domstolsstyrelsen, modparten, modpartens advokat, Erhvervsstyrelsen m.fl.

 

Jeres rettigheder

I forbindelse med behandlingen vil I ved henvendelse have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

          -      Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger

          -      Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger

          -      Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format 

          -      Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger

          -      Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

 

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Henrik Rasmussen Advokatanpartsselskab

Banegårdspladsen 1, 4700 Næstved

Mail hr@hr-advokater.dk

 

Klagemulighed

Såfremt I måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil I have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf. 33193200

Mail dt@datatilsynet.dk  

Copyright © All Rights Reserved